روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی مقدمه : این فلسفه که عقل سالم در بدن سالم است ، به تمدن یونان و چین باستان بازمی گردد. به هر حال ، فقط در سالهای اخیر است که مقوله ای، که بنام روانشناسی ورزشی مشهود می باشد، به عنوان جز مهمی از علوم ورزشی ، شناخته شده است. روانشناسی ورزش در …

روانشناسی ورزشی ادامه »