راجرز کارل زندگی نامه روان درمانگر برجسته

راجرز کارل ؛ ویژگی اساسی دیدگاه راجرز عبارت از تشریح روشن تعدادی از فنون درمانی، تاکید بر نگرش و سبک هیجانی درمان‌گر و بی‌اهمیت قلمداد…

ادامه مطلب راجرز کارل زندگی نامه روان درمانگر برجسته