نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموز

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموز ؛

بچه هایمان را  باور کنیم
یکی از جامع ترین تحقیقات خاکی از این است که بیش از ۸۶ درصد از دانش آموزان بویژه درمقطع دبستان و را هنمایی برا ی انجام تکالیف خود وموفقیت های مطالعه از والدین کمک می گیرند. مشخص شده دانش آموزان بیشترین درخواست کمک را  درسنین ۹ تا ۱۲ سال دارند.
۶۶ درصداز  والدین در این مرحله به فرزندان دانش اموزخود کمک می کنند و ۵۹ درصد آنها چند باردرهفته و هرباردست کم یک ساعت برا ی این کار زمان می گذرا ند. بررسی هانشان می دهد درمقطع را هنمایی هفته ای ۳ ساعت برا ی کمک به انجام تکالیف دانش آموزان توسط والدین کافی است .

گفتنی است همکاری والدین درکمک به انجام تکالیف ومطالعه دانش آموزان لزوما به معنای موفقیت آنها درتحصیل نیست. پس بهترا ست از وقتی که دانش آموزان به سن ۹ سال می رسند و هنوز به دبستان می روند والدین آنها را  به مطالعه وپیشرفت های تحصیلی علاقه مند کنند و به تدریج مسولیت های درسی را  به عهده خودشان بگذارند تا این که پا به پای آنها ودرکنارشان درسها را  مرور و تمرین حل کنند.

آموزش مهارت های تقویت فکر و حافظه و مدیریت زمان نیز نقش قابل توجهی درا ین میان ایفا می کند، زیرا  درحال حاضر حجم مطالب وتکالیف افزایش یافته وچنانچه بتوان به دانش آموزیاد داد که چگونه زمان بندی کند تا به تکالیف خود برسد ودرضمن با علاقه مطالعه کند نتایج به مرا تب مطلوب ترخواهد بود. اما بسیاری از والدین خواهان این هستند که بدانند چگونه می توانند موثرترین نقش را درا ین کارداشته باشند تا دانش آموزانشان موفق ترباشند.

درا ین خصوص می توان به چندمورد اشاره کرد از جمله این که :
– به جای این که شما برا ی فرزندتان مطالبی را بخوانید واوگوش کند بهترا ست جایتان را عوض کنید.
دانش آموزانی که درمنزل وبرا ی والدین به خواندن کتاب،مجله ،روزنامه و… می پرداز ند درمدرسه عملکرد بهتری دارند.
– وقتی دانش آموز مطلبی را برایتان می خواند درباره چگونگی و مفاهیم آن با وی گفتگو کنید تا درک مطلب وتفکر او نیز تقویت شود.
– از تلویزیون به نحو احسن استفاده کنید. بررسی ها نشان می دهد کارا یی دانش آموزانی که هرروز به مدت چند ساعت متوالی پای تلویزیون می نشینند به مرا تب کمتر از افرا دی است که در نهایت روزی ۲ ساعت تلویزیون می بینند . پس برنامه ریزی صحیحی برا ی تماشای تلویزیون داشته باشند، درضمن انتخاب برنامه ها و محتوای آنها نیز باید به دقت وبا نظارت شما انجام شود.
– برای کمک به فرزندان دانش آموزتان یک برنامه ریزی درسی منظم داشته باشید تا هرروز سر ساعات مشخص به انجام تکالیف خاص بپرداز د و شما نیز طبق برنامه معین شده در زمانهای مشخص به او کمک می کنید نه این که مرتکب و در هر درسی شما را  صدا بزند تا کنارش باشید وبا او درسها را  مرور کنید . برا ی مثال هفته ای ۳ روز سر یک ساعت معین به او کمک کنید .
– با مدرسه و معلمان در تماس باشید.منتظر نباشید تا از طرف مدرسه برا ی شرکت در یک جلسه خاص دعوت شوید. با معلمان درتماس باشید تا بدانید فرزندتان در چه دروسی قوی تر و در کدام دروس ضعیف ترا ست که در برنامه ریزی های منزل وقت بیشتری را  برا ی از میان بردن نقاط ضعف اختصاص دهید.
– زمانی را  برای گفتگو و نه سوال و جواب های گزارشی و خسته کننده با دانش آموز اختصاص دهید. برا ساس آمار بیش از ۷۲ درصد از دانش آموزان تمایل دارند درباره مسائل مختلف که بعضی نیز لزوما درسی نیستند و شاید محیطی و ارتباطی باشند با والدین صحبت کنند،البته در شرایطی آرا م و دوستانه نه این که دائم مورد انتقاد واقع شوند. همین مساله می تواند موجب صمیمیت بیشتر دانش آموزان با والدین شده و انگیزه آنها را  به تحصیل افزایش دهد.
– برا ی کمک به تحصیل فرزندانتان باید از شیوه های معلمان در کلاس نیز آگاه باشید تا هماهنگ با آن عمل کنید. درغیرا ین صورت ممکن است اقدام به شیوه خودتان موجب بروز اختلاف و سردرگمی در روشهای مدرسه شود.
– دردسترس باشید، اما در هنگام لزوم عمل کنید. گاهی متاسفانه برخی والدین به دلیل توجه بیش از حد به دانش آموزان مرتب هنگام درس خواندن به اوسر می زنند و از اومی پرسند صفحه چندم است و اوضاع چگونه پیش می رود و تمرکز اورا  برهم می زنند.
کارشناسان توصیه می کنند که والدین دردسترس و درصورت امکان در منزل باشند، اما مشغول کارهای خود باشند تا دانش آموز نیز درا را مش به درسهای خود برسد.
– می توانید از منابع جالب و سرگرم کننده غیردرسی برا ی کمک به فرزند دانش آموزتان کمک بگیرید.
– درعین حال تکانی هم هست که والدین هنگام برنامه ریزی درسی برا ی فرزندان خود مدنظر داشته باشند تا نتیجه بهتری به دست آید:

شیوه های دیگر
والدین باید شیوه های مناسبی را  برا ی برخورد با فرزندان پیش بگیرند و آنها را  از آغاز  سال تحصیلی رعایت کنند. یکی از این موارد ملاک قرار ندادن نمرا ت برا ی قضاوت در مورد دانش آموزان است . آرا مش، لاز مه مطالعه موفق برا ی دانش آموزان است و چنانچه نمره ملاک ارزیابی این مطالعه باشد به جای آرا مش موجب اضطراب می شود.
چنانچه والدین از  دانش آموزان بخواهند که به طور دائم مشغول درس خواندن باشند و نمرا ت عالی بگیرند آرا مش را که لاز مه مطالعه موفق است از فرزندانشان خواهند گرفت .
وقتی والدین مرتب نگرا ن افزایش یا کاهش نمرا ت فرزنان دانش آموزان خود باشند این نگرا نی را  به طور غیرمستقیم به فرزندان نیزانتقال داده وفرزندان هنگام درس خواندن نیز به جای این که با آسودگی خیال به تمرکز روی مطالب درسی بپرداز ند نگرا ن چگونگی سوالات بوده وبه نوعی دچار اضطرا ب و شویش خواهند شد.
آنها نگرا ن شیوه پاسخگویی به پرسشها، کمبود وقت و نرسیدن بموقع به کلاس خواهند شد. از  طرفی نگرا ن این مورد می شوند که اگر نتوانند نمرا ت خوبی کسب کنند چه عواقبی در انتظارشان خواهد بود.
درعین حال این نگرا نی ها علاوه برا ین که کارا یی ذهنی را  کاهش می دهند موجب بروز اختلالات رفتاری و ایجاد تنش در روابط والدین و فرزندان هم می شود.
بنابرا ین بهتر است والدین شیوه متعادل و منعطف تری را  از  آغاز  سال تحصیلی پیش بگیرند تا فرزندان بموقع تشویق شده و انگیزه بیشتری برا ی مطالعه داشته باشند.

زمان یادگیری را  محدود نکنیم
تحقیقات جدید حاکی از  فعالیت های شبانه مغز است و بر همین اساس کارشناسان اعلام کرده اند که هنگام شب زمان خوبی برا ی یادگیری و مطالعه است. این یافته نشان می دهد برخلاف تصور عموم مبنی بر مطالعه است.
این یافته نشان می دهد برخلاف تصور عموم مبنی بر مطالعه و آموزش مفید در روز ،شب نیز زمان خوبی برا ی به کارگیری امواج مغز در جهت یادگیری مطالب است. حتی برخی افرا د معتقدند مغز انسان شب هنگام بهتر مسائل را  فرا  می گیرد.
دانشمندان با استفاده از  یک مغز مغناطیسی شبیه ساز ی شده ونیز کورتکس مصنوعی مغز موفق به اثبات این فرضیه علمی شدند.
محققان اعلام کردند زمانی که فرد بیدار می شود،هورمونی ترشح می شود و فرا یند یادگیری شکل دیگری به خود می گیرد. به شکلی که ممکن است تا یکی دو ساعت بعد تمام مطالب فرا گرفته شده از  شکل منسجم خود خارج شوند.
اما در شب، مغز از  هجوم انواع افکار مزاحم درا مان است و روند یادگیری به سبب همین موضوع بیشتر می شود. به همین دلیل بسیاری افرا د معترفند که در شب بهتر از  روز یاد می گیرند، زیرا  فکرشان پاک تر و آماده ترا ست و تمرکز بیشتری دارد. گاهی اوقات والدین دانش آموزان را  صبح زود برا ی مطالعه بیدار می کنند یا ساعاتی از  روز که دانش آموز خسته است و نیاز  به استرا حت فکری دارد برا ی مطالعه و انجام تکالیف او در نظر می گیرند و او را  اجبار به مطالعه در این زمان می کنند که چنانچه این زمان تناسبی با وضعیت فکری و یادگیری دانش آموز نداشته باشد نه تنها موثر نیست، بلکه خستگی فکری و روحی او را  نیز مضاعف خواهد کرد. پس بهتر است به دانش آموزان کمک کنیم که زمان موثر برا ی مطالعه و یادگیری شان را  به بهترین شکل پیدا کنند و در آن زمان به این کار بپرداز ند.

علاقه از  نوع بی قید و شرط
یکی از  مواردی که مانند بنزین برا ی حرکت موتور دانش آموز موثر است باور او توسط والدین است. علاقه بی قید و شرط به دانش آموز کمک قابل ملاحظه ای به تصوری که او از  خود دارد خواهد کرد .
دانش آموزانی که والدینشان با تغییر یک نمره بالاتر یا پایین تر رفتاری متغییر دارند. دچار تزلزل شخصیت شده و گمان می کنند این نمره است که موجب مقبولیت شان می شود نه خود آنها؛ اما وقتی او را  با هر شرا یطی باور کنید و در برطرف ساختن نقاط ضعف و کاستی ها او را  مورد حمایت قرا ر دهید انگیزه بیشتری برا ی پیشرفت داشته و خودش سعی می کند شما را  خوشحال کند.
در چنین شرا یطی تصویر ذهنی او از  خود مثبت بوده و موفقیت بیشتری برا ی خود متصور و قابل دسترس می بیند تا شکست و همین مساله نقش قابل ملاحظه ای در رفتار و افکارش خواهد داشت.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *