نقش ارزش ها در مشاوره

نقش ارزش ها در مشاوره ؛ بی تردید مشاور نمی تواند بدون ارزش هایش درمان را پیش ببرد، این امکان وجود ندارد که مشاور از لحاظ ارزشی خنثی عمل کند. گرچه ارزش ها بر نحوه درمان تأثیر می گذارند، ولی می توان واقع گرا بود. بایستی از دو حد افراط خودداری کرد. حدی که مشاور ارزش هایش را درست می پندارد و سعی می کند آنها را به مراجع تحمیل کند و حدی که مشاوره فارغ از ارزش است. وظیفه مشاور این است که به افراد کمک کند پاسخ هایی را پیدا کنند که با ارزش های خودشان همخوان است.

نقش ارزش ها در مشاوره

مسایل اخلاقی در مشاوره و روانشناسی
نقش ارزش ها در مشاوره

آنچه که مهم است این است که مشاور از ماهیت ارزشهای خود آگاه باشد و بداند که چگونه عقاید و معیارهایش بر مداخله هایی که با درمانجویان می کند، تأثیر می گذارند. اگر مشاور بتواند مراجع را به چالش بکشد تا بر اساس ارزشها و هدف هایش، تصمیمات و راه حل های متناسب اتخاذ کند، آنگاه مسئولیت رفتارهایش را خواهد پذیرفت. هدفها و روشهای درمان جلوه هایی از فلسفه زندگی مشاور هستند با این که مشاوران نباید ارزشهای خاصی را تحمیل کنند، فلسفه مشاورهای را به اجرا می گذارند که در واقع فلسفه زندگی است.

نقش ارزشها در تعیین هدفهای درمان

تقریباً همه نظریه پردازها توافق دارند که مسئولیت تعیین کردن اهداف مشاوره عمدتاً بر عهده درمانجوست و درمانگر با پیشروی درمان، با او در تعیین اهداف همکاری می کند. مشاوران هدفهایی کلی دارند که در رفتارشان هنگام جلسه درمان، در مشاهداتشان از رفتار درمانجو، و در مداخله هایی، که صورت می دهند انعکاس می یابند. همخوان بودن هدفهای کلی مشاوران با اهداف شخصی درمانجو اهمیت زیادی دارد. درمان باید با کاوش انتظارات و اهداف درمانجو شروع شود. مشاور باید از جلسه پذیرش برای تمرکز کردن روی اهداف درمانجو یا فقدان آنها نهایت استفاده را ببرد. تعیین کردن اهداف به طور جدایی ناپذیری با ارزشها ارتباط دارد.

ویژگی های مشاور چند فرهنگی کارآمد

مشاوران بایستی مسایل گوناگون را تشخیص داده و روش مشاوره خود را طوری شکل دهند که با دیدگاه درمانجو بخواند. اگر مشاوران بخواهند مداخله های آنها با ارزشهای درمانجویان هماهنگ باشد، التزام اخلاقی دارند که نسبت به تفاوتهای فرهنگی حساس باشند. تنوع رابطه درمانی جاده ای دو طرفه است. مشاوران میراث خود را همراه خویش وارد کارشان می کنند، بنابراین باید تأثیر شرطی سازی فرهنگی را بر مسیرهایی که همراه با درمانجویان خود طی می کنند، تشخیص دهند. تا وقتی که موقعیت اجتماعی و فرهنگی درمانجویان در نظر گرفته نشده باشد به سختی می توان به ماهیت تلاش آنها پی برد. مشاور کارآمد باید تأثیر فرهنگ را به حساب آورد.

فرهنگ چیزی بیش از میراث قومی یا نژادی است؛ فرهنگ عواملی چون سن، جنسیت، مذهب، جهتگیری جنسی، توانایی جسمی و ذهنی و جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی را شامل می شود. مشاوران کارآمد از شرطی سازی فرهنگی خود و درمانجویشان و سیستم اجتماعی ـ سیاسی که بخشی از آن هستند آگاهند. کسب این آگاهی با آگاهی مشاوران از هرگونه ارزشها، سوگیری ها و نگرش هایی که ممکن است داشته باشند، شروع می شود. سو، آردوندو و مک دیویس جنبه های قابلیت یا شایستگی مشاوران کارآمد چند فرهنگی را در سه زمینه برشمرده اند

عقاید و نگرشها
دانش
مهارت
در بعد عقاید و نگرشها، مشاوران باید از سوگیرها، ارزشها و مشکلاتشان در ارتباط با درمانجویانی که فرهنگی متفاوت با آنها دارند، و از واکنشهای هیجانی مثبت و منفی خود نسبت به گروههای قومی و نژادی آگاه باشند. آنها باید دنیا را از نقطه نظر درمانجویان بررسی و درک کنند و مذهب، عقاید و ارزشهای معنوی مراجعان را محترم بشمارند. بطور خلاصه، مشاور باید تنوع فرهنگی را بپذیرد و برای آن ارزش قائل باشد. در بعد دانش، مشاور کارآمد از نیروهای اجتماعی ـ فرهنگی، ارزشها، ساختارها، سلسله مراتب، عقاید خانوادگی و میراث نژادی که بر خود و حرفهاش و نیز بر درمانجویان اثر میگذارد آگاه است. مشاورانی که مهارت فرهنگی دارند میدانند چگونه به درمانجویان کمک کنند تا از سیستمهای حمایت بومی استفاده نمایند. از جنبه مهارتها و راهبردهای مداخله، مشاوران کارآمد در نتیجه کار کردن با افراد فرهنگهای گوناگون مهارتهای خاصی را کسب میکنند. مشاوره چند فرهنگی زمانی بهتر میشود که متخصصان بالینی از روشها و راهبردهایی استفاده کنند که با تجربیات زندگی و ارزشهای فرهنگی درمانجویان هماهنگ باشند. مشاوران بایستی در کار با مسایل چند فرهنگی به موارد زیرتوجه داشته باشند:

۱ـ از تنوع گروههای فرهنگی در جامعه استقبال کنند.

۲ـ حساسیتهای فرهنگی جامعه را شناخته و رهنمودهای چند فرهنگی را یادگرفته و بکار برند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *