ناتوانی های یادگیری چیست

ناتوانی های یادگیری چیست ناتوانی های یادگیری  یک اصطلاح عام است که به یک گروه ناهمگن از اختلالات اطلاق می شود . این اختلالات به شکل مشکلات قابل ملاحظه د ر اکتساب و کاربرد  توانایی های گوش د اد ن، صحبت کرد ن، خواند ن، نوشتن، استد لال یا ریاضی بروز می یابند . این اختلال ذاتی فرد  بود ه و فرض بر آن است که مربوط به وجود  اختلال د ر سیستم اعصاب مرکزی می باشد . د ر بروز اختلال یادگیری ، هیچکد ام از عواملی مثل نقص حسی، عقب ماند گی ذهنی، اختلال اجتماعی و هیجانی یا عوامل محیطی (مثل تفاوت های فرهنگی، آموزش ناکافی و نامناسب) وجود  ند ارد .
کود کی که د ارای ناتوانی یادگیری  است، به رغم برخورد اری از هوش طبیعی، ند اشتن نقص شنوایی و یا ند اشتن مشکلات اجتماعی، هیجانی و محیطی از عملکرد  مناسبی د ر تکالیف د رسی برخورد ار نیست. تحقیقات حاکی از آن هستند ، بسیاری از کود کانی که د ر مدرسه  موفق نیستند ، احتمالا د ارای ناتوانی یادگیری  هستند  که تشخیص د اد ه نشد ه اند .
متأسفانه به اکثر این کود کان برچسب های نامناسبی مثل تنبل، کود ن و لجباز د اد ه می شود . چنین برخورد  هایی نه تنها باعث برطرف نشد ن مشکل کود ک که همان ناتوانی یادگیری  است، نمی شود ؛ بلکه حتی می تواند  اثرات نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی وی د اشته باشد . د رایت یک معلم آگاه و مسؤول نسبت به احتمال وجود  چنین اختلالی د ر د انش آموزانی که به رغم برخورد اری از توانایی د ر حیطه های مختلف، از عهد ه یادگیری  وانجام تکالیف تحصیلی بر نمی آیند  و ارجاع به  موقع آنها به متخصصین (گفتار د رمانگر، روان شناس) می تواند  نقش بسیار مهمی را د ر احیای انگیزه فرد  برای یادگیری  و جلوگیری از بروز عوارض منفی د اشته باشد .
مشکلات د انش آموزان د ارای ناتوانی یادگیری
مشکلات شایع د انش آموزان د ارای ناتوانی یادگیری  عبارتند  از کم بود ن واژگان برای مفاهیم مختلف، کم بود ن حجم واژگان، ضعف د ر د رک سمبولیک، ضعف د ر توانایی های نحوی، مشکل د ر د رک و بیان زبان مجازی، مشکل د ر جنبه کاربرد  شناختی زبان، مهارت کم د ر توضیح یک موضوع با توالی مناسب، مشکل د ر استنتاج از موضوعی که به طور مستقیم مطرح نشد ه است، ضعف د ر آگاهی واجی، نقص توجه و بیش فعالی، ضعف د ر حافظه، تکانشگری (کود کان د ارای ناتوانی یادگیری  معمولا کاری را قبل از اینکه د ر مورد  آن فکر کنند ، انجام می د هند ؛ بد ون اینکه به تمام اطلاعات موجود  توجه کنند ، سریعاً نتیجه گیری می کنند  و قبل از اینکه سوالی تمام شود ، پاسخ می د هند ).
برای کمک به د انش آموزان ناتوان د ر یادگیری  چه می توان کرد
راهبرد های کمک به د انش آموزان د ارای ناتوانی یادگیری  عبارتند  از:
-۱ کوچک ترین علاقه کود ک را مورد  تشویق قرار د هید  و زمینه ای برای بروز آنها فراهم سازید .
-۲ قبل از شروع انجام هر فعالیتی توجه کود ک را جلب کنید .
-۳ د ستورالعمل ها را به د قت، به صورت ساد ه و به طور آرام توضیح د هید .
-۴ د ستورالعمل ها را به طور د قیق تکرار کنید  تا کود ک آنها را به خاطر بسپارد .
-۵ از کود ک بخواهید  هر د ستورالعملی را که می گویید ، پس از شما تکرار کند ، تا مطمئن شوید  که وی، آنچه را که قرار است انجام د هد ، کاملاً فهمید ه است.
-۶ زمانی که کود ک به صورت تکانشی وبد ون فکر کرد ن پاسخ می د هد ، به او یاد  د هید  که پس از تمام شد ن جمله شما یا هر فرد  د یگر، پاسخ د هد .
-۷ کود ک را به پرسید ن سؤال ترغیب کنید . اگر هیچ سؤالی را نمی پرسد ، نکات اصلی و مهم را قد م به قد م با یکد یگر مرور کنید .
-۸ صبور باشید . کود کانی که د ارای ناتوانی یادگیری  هستند ، به وقت بیشتری برای فکر کرد ن و تکمیل تکالیفشان نیاز د ارند .
-۹ تکالیف را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید .
۱۰– روش های مختلف را امتحان کنید  تا ببینید  که فرد  با کد ام روش بهتر یاد  می گیرد . مشخص کنید  که او از کد امیک از راه های د ید ن، شنید ن، خواند ن بی صد ا یا خواند ن با صد ای بلند  بهتر یاد  می گیرد .
-۱۱ از کود ک بخواهید  تا هنگام خواند ن از روی متن، با انگشت خود ، متن را د نبال کند  وهمین کار را نیز زمانی که کس د یگری می خواند ، انجام د هد .
کریم شیرزاد ، لیسانس مد یریت و برنامه ریزی آموزشی-فرید ونکنار
منبع: هوسپیان، آلیس، اختلالات زبان و گفتار د ر د انش آموزان، انتشارات پژوهشکد ه کود کان استثنایی

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *