مزایای هوش فرهنگی

هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار نزدیکی با محیط های کاری متنوع دارد. هوش فرهنگی به افراد اجازه میدهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش داده و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی میدهد.

با توجه به گسترش محیطهای کاری متنوع و جهانی، آگاهی از هوش فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است. مهمترین دلیل برای درک هوش فرهنگی این است که اثربخشی در موقعیتهای متنوع فرهنگی افزایش یابد. برای مثال، هوش فرهنگی حساسیت نسبت به تفاوتهای فرهنگی و انطباق و روابط بین زمینههای چندفرهنگی را افزایش میدهد، استفاده از تعمیم گروهی را کاهش و تصمیمگیری و عملکرد کاری را بهبود میبخشد. مزایای اصلی درک هوش فرهنگی در سه حوزه مطرح می شوند.

آگاهی از نقاط قوت و ضعف هوش فرهنگی خود

یادگیری هوش فرهنگی بصیرتهایی را به فرد میدهد که به او کمک میکند تا نقاط قوتشان را مورد استفاده قرار دهند. آگاهی از قابلیتهای هوش فرهنگی میتواند به فرد کمک کند تا استراتژیک، با اطالع، برانگیخته و قابل انعطاف شود، همچنین آگاهی از هوش فرهنگی به فرد کمک میکند در مواردی که قوی نیست خود را اصالح کند و بهبود بخشد.

توسعه شخصی

 فرد با استفاده از خود انعکاسی، دیدگاههای خویش را تعبیر و تفسیر میکند و از طریق پرسش از دیگران هوش فرهنگی خود را ارزیابی می نماید و از آنها بازخورد میگیرد. مهمتر از همه در بیشتر مواقع، دیدگاههای دیگران است که تعامالت موفق و اثربخش را تحت تاثیر قرار می دهد

آگاهی از نقاط قوت و ضعف دیگران

این آگاهی سوء تفاهمها را کاهش می دهد و برای تعامالت موثرتر، دیدگاههایی را ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *