راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله عنوان( Title) :  عنوان باید علمی کامل و جامع و مطابق محتوای مقاله باشد. در عنوان باید متغیرهای اصلی (وابسته و مستقل) ذکر گردد.

راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله

چکیده (Abstract):
– چکیده باید شامل بخشهای مقدمه، روش، نتایج و بحث باشد.
– چکیده حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد (بین۲۵۰–۱۵۰ کلمه) مقدمه ۲۰% – روش ها ۳۰% نتایج ۲۵% – بحث ۱۵%
کلمه های کلیدی (Keywords):
تعداد کلید واژه ها بین ۳ تا ۱۰ کلمه فارسی پیشنهاد می‌گردد.
مقدمه ( Introduction):
خصوصیات مورد نظر در تدوین مقدمه عبارتند از:
– حجم مقدمه مقاله از یک پنجم کل مقاله تجاوز نکند. (حداکثر یک صفحه)
– اهداف مطالعه که در مقدمه بیان می شود، بایستی همان مواردی باشد که در قسمت نتایج به آنها پرداخته می شود.
– اهداف جزیی یا فرضیه ها یا پرسش ها باید به طور کامل در مقدمه آورده شود.
– در صورتی که کلمات مخفف نا آشنا در مقدمه به کار رفته باشد می بایستی واژه لاتین در کنار آن کلمه نوشته شود.
– بیان مسأله با ویژگی‌های آن وهمچنین ضرورت انجام مطالعه ذکر شود.
– سابقه علمی موضوع به طور خلاصه ذکر گردد.
– بایستی از اطلاعات گسترده و غیراختصاصی و توصیف مفاهیم، همچنین ارائه جدول و تصویر در مقدمه پرهیز شود.

مواد و روش ها (Methods & Materials):
این بخش به ترتیب:
– نوع مطالعه، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معیارهای انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه‌گیری ابزار و روش گردآوری داده‌ها، اعتبار و اعتماد علمی ابزار تحقیق، زمان و مکان نمونه‌گیری، نحوه انجام آزمایشها، آزمون‌های آماری وسیستم نرم‌افزاری بکارگرفته شده‌ می‌باشد.
– ذکر متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی کنترل آنها، تعداد گروه های مورد مطالعه و شاهد با توجه به نوع مطالعه، روش و نوع نمونه گیری اندازه و حجم نمونه، چند سویه بودن پژوهش و روش اجرای آن و چگونگی همسان‌ سازی گروه‌ها برحسب نوع پژوهش ذکر شود و میزان دقت و اطمینان مورد ظر در محاسبه حجم نمونه معرفی گردد.

نتایج (Results ):
– نتایج با نظم و ترتیب منطقی و بدون توجیه و تفسیر و براساس اهداف یا سئوالات ذکر شده در مقدمه بیان شود.
– از ذکر P-value در مواردی که نتایج معنی‌دار نبوده خودداری شود. مقدار P-value همراه سطح اطمینان بیان شود.
– هر یافته فقط به یک شکل (یا در متن یا جدول و نمودار) ارائه گردد. (هر ۱۰۰۰ کلمه یک جدول)
– گزارش‌میانگین‌ها همراه باانحراف معیارذکرگردد.

بحث (Discussion ):
– آثار و اهمیت یافته های بدست آمده و همچنین محدودیتهای آن توضیح داده شود. در این بخش از ذکر تکرار نتایج به شکلی که در قسمت نتایج آمده است، خودداری گردد.
– در بحث علت تشابه و تفاوت نتایج مقاله با تحقیق های دیگران توضیح داده شود.
– در بحث موارد کاربرد علمی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده توضیح داده شود.
– باتوجه به نتایج، بایستی پاسخ قاطعی به سئوالهای مقدمه داده شود.

منابع (References ):
جهت درج منابع در مقاله ها در حال حاضر در دانشگاههای کشور بیشتر از روش Vancouver یا روش شماره‌گذاری استفاده می‌شود.
خلاصه انگلیسی (Abstract ):
– عناوین در چکیده انگلیسی مشابه چکیده فارسی است وحجم آن حداکثر ۲۵۰ کلمه و باید تطابق کامل با متن چکیده فارسی داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *