حافظه ، انواع حافظه و اختلالات حافظه

حافظه

حافظه یکی از توانایی های عالی مغز هست که باعث می شود، انسان بتواند، اطلاعات را ثبت و ذخیره کرده و در موقع لزوم آنها را به گونه ای فراخواند. از همین تعریف برمی آید که اختلالات حافظه می تواند، در اثر اشکال در هر یک از این سه مرحله به وجود آید، یعنی در مرحله ثبت، مرحله ذخیر ه سازی و سرانجام فراخوانی اطلاعات…
حافظه
شامل آن دسته از فعالیتهایی است که به صورت حفظ یاد آوری تشخیص وانجام آنچه در گذشته آموخته شده است ظاهرمی گردد.
بعضی حافظه را یکی از اشکال یادگیری می دانند.
دسته ای آن را نتیجه ودلیل یادگیری می دانند.
پاره ای آن رافعالیتی می دانند که در عین ارتباط  جدا ازآن نیست.

نظریه ی خبر پردازی یادگیری
فرایندهای یادگیری،به یادسپاری ویادآوری را موردبحث وبررسی قرار می دهد.
دراین نظریه نظام یاد به سه مرحله ی اصلی ،حافظه ی حسی ،حافظه ی کوتاه مدت وحافظه ی دراز مدت تقسیم شده است.
محل ذخیره اطلاعات
یاد گیری چگوته انجام می گیرد؟
ابتدامحرکهای محیطی به وسیله گیرنده های حسی دریافت می شوند و وارد حافظه ی حسی میشود.بعداطلاعاتی که به حافظه ی حسی وارد شده اند اگر مورد دقت یا توجه قرار گیرند وارد حافظه ی کوتا مدت می شوند سپس اطلاعات وارد شده به حافظه ی کوتامدت در ارتباط با اطلاعات قبلی موجود در حافظه ی دراز مدت رمز گردانی شده،به این حافظه وارد می شوند وجزء آموخته های فرد درمی آیند.
گنجایش حافظه ی حسی
گنجایش حافظه ی حسی تقریبانا محدود است اما مدت زمان ذخیره سازی اطلا عات دراین حافظه بسیار کوتاه (۱-۳)ثانیه است.دراین حافظه اطلاعات دقیقا مطابق بامحرکهای حسی ذخیره می شوند.

گنجایش حافظه ی کوتاه مدت
در حافظه ی کوتاه مدت یا حافظه ی فعال اطلاعات معمولا به شکل صوتی یا شنیداری رمز گردانی می شوند،هر چند ممکن است ازرمزهای دیگر نیز مانند رمز دیداری یا معنایی استفاده شود مدت زمان ذخیره سازی اطلاعات در حافظه ی کوتاه مدت (۱۵-۳۰)ثانیه است گنجایش این حافظه نیز محدود است وباارقام۲+-۷ماده یا قطعه مشخص شده استوقتی که این گنجایش پر می شود یک ماده یا اطلا عات جدید تنها زمانی می تواند وارد حافظه ی کوتاه مدت شود که
ادامه مطلب
جانشین یک ماده ی پیشین گردد.فایده ی مهم حافظه ی کوتاه مدت این است که به ما کمک می کند تا اطلاعات را برای مدتی که به منظور درک معنی دسته ای از کلمات ،حل مسائل،یا تصمیم گیری لازم است،دراختیار داشته باشیم.پس از رفع نیازهای آنی،اطلاعات موجود درحافظه ی کوتاه مدت به سرعت محو میشوند.
فرایندهای انتقال اطلاعات
اطلاعات به کمک سه فرایند شناختی عمده بانام های تکرار یا مرور،بسط یاگسترش،وسازماندهی به حافظه ی دراز مدت انتقال می یابند.وقتی که مطالب از حافظه ی کوتاه مدت وارد حافظهی درازمدت شد گفته می شود که آن مطالب یاد گرفته شده است.همگنجایش حافظه ی درازمدت وهم مدت زمان حفظ اطلاعات در این حافظه نامحدود است.
جنبه های مختلف نگهداری ذهنی
مفاهیم نگهداری ذهنی جنبه های مختلفی از اشیا را دربر می گیرد. این مفاهیم به ترتیب عبارتند از:
مفاهیم نگه داری ذهنی ماده وزن  وحجم
نگهداری ذهنی عدد
نگهداری ذهنی طول
نگهداری ذهنی سطح
نظریه های فراموشی اطلاعات از حافظه ی درازمدت
چندین نظریه برای فراموشی اطلاعات از حافظه ی درازمدت ذکر شده است که عبارت اند از:
سر کوبی اطلاعات
تداخل اطلاعات
مشکلات بازیابی اطلاعات
ازمیان این عوامل مشکلات بازیابی مهمترین عامل به حساب آمده است.
گفته شده اطلاعاتی که فرد قادربه یادآوری آنها نیست در حافظه موجودند امااونمیتواند سرنخ بازیابی آنها راپیدا کند.وقتی که اطلاعاتدر حافظه ی درازمدت سازمان یافته باشند نارسایی بازیابی کمتر است وشخص آن را آسانتر به یاد می آورد

اجزای حافظه ی درازمدت
حافظه ی درازمدت از سه جزئ زیر تشکیل شده است:
حافظه ی رویدادی
حافظه ی معنایی
حافظه ی روندی

برگرفته از:
روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف
روانشناسی تربیتی دکتر علی شریعتمداری
روانشناسی رشد دکتر سوسن سیف دکتر پروین کدیور دکتررضا کرمی نوری دکتر حسین لطف آبادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *