تاریخچه سلامت روان در ایران

تاریخچه سلامت روان در ایران ؛ برای خدمات بهداشت روان در ایران می توان چهـار دوره قایل شد. دوره اول تا سال های۱۳۲۰ ادامه یافت و دارالمجانین  ها با شرایط بسیار نامناسب در تهران، همدان، شیراز و اصفهان وجود داشتند.

تاریخچه سلامت روان در ایران

تاریخچه سلامت روان در ایران
تاریخچه سلامت روان در ایران


دوره دوم از سال  های ۱۳۲۰ آغاز شد، هنگامی که دانشکده پزشکی در کشور تاسیس شد و روان پزشکی به عنوان شاخه ای از طب مدرن منظور شد.

تاسیس بیمارستان های دانشگاهی جدید و تاسیس و رشد تدریجی دپارتمان ها و بیمارستان های روان  پزشکی و آموزش دستیاری روان پزشکی در سال های ۱۳۴۰، حداقل در شهرهای بزرگ، منجر به بهبود مراقبت های ارایه شده برای بیـماران روان پزشکی شد.

در سومین دوره که سال های ۱۳۵۰ را شامل می شد، تلاش هایی در جهت دستیابی به مراقبت های بهداشت روان جامع، توسط اولین معاونت وزارت بهداشت و تامین اجتماعی وقت انجام شد.

وزارت خانه به یک سری پژوهش همه گیر شناسی و تاسیس تعدادی بیمارستان و مراکز جامع روان پزشکی جدید در نقاط مختــلف کشور اقدام کرد و آغاز به آموزش سطح بندی شده در روان پزشکی و روان پرستاری کرد. این برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، در انستیتو روان پزشکی تهران ادغام شد و گسترش کشوری پیدا نکرد.
چهارمین دوره از مهرماه ۱۳۶۵ شروع شد. هنگامیکه برنامه ملی بهداشت روان (NPMH) توسط یک تیم چند رشته ای از متخصصان طرح و توسط دولت پذیرفته شد و استراتژی اصلی، ادغام فعالیت های جدید در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه بود.

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۷۷ در سی امین اجلاس خود هدف «بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰» را مطرح کرد و در سال ۱۹۷۸ در کنفرانس جهانی آلماآتا در قزاقستان مراقبتهای بهداشتی اولیه (PHC) بعنوان مهمترین استراتژی در رسیدن به هدف «بهداشت برای همه» تعیین شد و همه کشورهای عضو و از جمله ایران اعلامیه آلماآتا را پذیرفتند.

زیرا طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از بهداشت و درمان حق مسلم برای همه مردم است.

در سال ۱۳۶۵ برنامه کشوری بهداشت روان تدوین شد و در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید و به صورت پایلوت در شهر کرد اجرا شد و طی این برنامه پایلوت که به صورت یک پروژه تحقیقاتی بود، آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی در این برنامه مورد پایش و ارزشیابی قرار گرفت و سپس برنامه پایلوت در شهر رضا و هشتگرد نیز اجرا شد.


در سال ۱۳۶۹ با تصویب شورای معاونین وزارت بهداشت، بهداشت روان بعنوان جزء نهم PHC شناخته شد و در همین سال برنامه به دانشگاههای بیشتری گسترش پیدا کرد. در سال ۱۳۷۴ تمام دانشگاهها (حداقل یک شهرستان در هر دانشگاه) مجری برنامه بودند.

هدف از اجرای برنامه بهداشت روان فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان برای همه مردم به ویژه با تأکید بر گروههای آسیب پذیر و مردم محروم است. ضمناً این برنامه در نظر دارد آگاهی مردم و همچنین آگاهی و مهارت تیم سلامت را در ارائه خدمات بهداشت روان افزایش دهد و مشارکت جامعه را در بهره مندی از خدمات بهداشت روان جلب نماید.
ایران تنها کشور در منطقه مدیترانه شرقی یا حتی در جهان است که برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهای بهداشتی را به اجرا در آورده است. برنامه بهداشت روان برنامه ­ای مبتنی بر جامعه (جامعه نگر) است و هدف آن تأکید بیشتر بر درمان بیماران سرپایی و عرضه خدمات در محل زندگی می باشد.

تمام تلاش در پیشگیری از بستری طولانی مدت و بازگشت بیماران به محل زندگی و محل کارشان است، با این روش بستری شدنهای مکرر و متعاقب آن هزینه های درمان کاهش می یابد. در حال حاضر برنامه ادغام بهداشت روان گسترش بیشتری یافته است و اکثر مناطق روستایی و بخشی از مناطق شهری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.
خدمات بهداشتی اولیه (PHC) و بهداشت روان: خدمات بهداشتی اولیه مراقبت های اساسی هستند که تمامی افراد خانواده ها را از طریق مشارکت کامل مردم با هدف تامین همگانی و ارزان خدمات، زیر پوشش قرارمی دهد. برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و مورد نیاز مردم بهترین روش، سطح بندی خدمات بهداشتی است.

بر مبنای این روش استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی از اولین سطح یعنی بهورز که مسوول آموزش بهداشت روان در روستا و بیماریابی، ارجاع و پی گیری درمان است شروع می شود.

بهورز که در خانه بهداشت مستقر است، بیماران را تحت عناوین بیماری خفیف روانی(مانند: افسردگی، اضطراب و وسواس…)، بیــماری روانی شدید(سایکوزها)، صرع، عقب ماندگی ذهنی و سایر بیماری ها می شناسد و به سطح بالاتر، پزشک عمومی ارجاع می دهد.
مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی اولین سطح درمانی است و پزشک عمومی این مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشت روان به بیمارانی است که به وسیله بهورز ارجاع می شوند یا این که خود مستقیم به مراکز مراجعه می کنند.

در صورت نیاز، بیماران به سطح سوم (روان پزشک یا پزشک دو ماه دوره دیده شهرستان) و یا سطح چهارم (بیمارستان و مراکز فوق تخصصی روان پزشکی) ارجاع می شوند. استفاده از این روش منجربه ارتقای سطح سلامت، کاهش هزینه های خانواده ها، دسترسی فوری تر به خدمات مورد نیاز، کاهش هزینه های عمومی و منافع فراوان دیگر می شود.
یکی از نیازهای اساسی در مجموعه نیازهای بهداشتی و درمانی، بهداشت روان است و همان گونه که در تعریف سلامتی اشاره شد، سلامت روان یک عنصر اساسی سلامتی است. در حال حاضر برنامه کشوری بهداشت روان مناطق شهری و روستایی در حال اجرا می باشد و جمعیتی بالغ بر۳۰ ملیون نفر را زیر پوشش دارد.


خانه بهداشت: اولین واحد ارایه دهنده خدمات بهداشتـی مستــقر در روستا است، که اغلب چند روستای دیگر(روستاهای قمر) را نیز پوشش می دهد. میانگین جمعیت زیر پوشش هر خانه بهداشت ۱۵۰۰ نفر است. به طور معمول توسط دو بهورز (یک زن و یک مرد) اداره می شود که دارای حداقل ۵ تا ۸ کلاس سواد بوده و ۲ سال دوره آموزش بهداشت عمومی را می گذرانند.

این بهورزان توسط مربیان بهورزی به میزان ۳۰ ساعت تحت آموزش بهداشت روان قرار می گیرند، تا مسوولیت های محوله زیر را در کنار سایر فعالیت های بهداشت عمومی انجام دهند:
– آموزش بهداشت روان به زبانی ساده به افراد جامعه( به صورت گروهی یا چهره به چهره)
-شناسایی افراد با ناراحتی های شدید روانی، خفیف روانی، صرع، عقب ماندگی ذهنی و سایر اختلال های (مانند اختلال های روانی دوران کودکی و سالمندی )


– ارجاع بیماران به مراکز بهداشتی درمانی روستایی( ارجاع فوری و غیرفوری)
– پی گیری دستورهای داده شده در مورد بیماران ارجاعی
– گزارش و ثبت اطلاعات مربوط به بیماران جدید و قدیم
منبع : دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *