نرم افزار

نرم افزار

روش خوشه بندی دو مرحله ای در SPSS

روش خوشه بندی دو مرحله ای در SPSS ؛ به طور کلی روش کلاسترینگ یا خوشه بندی روشی آماری برای گروهبندی مشاهدات در قالب زیر گروه های مشابه به هم و بر اساس یک یا چند ویژگی می باشد. خوشه بندی شامل خانواده بزرگی از روش ها و الگوریتم ها است که روش دو مرحله …

روش خوشه بندی دو مرحله ای در SPSS ادامه »

آنالیز واریانس یک طرفه در spss

آنالیز واریانس یک طرفه در spss ؛ وقتی بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا  بیش از سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی است. در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها یاری می کند. در طرح آزمایش نیز، هرگاه بخواهیم اثر …

آنالیز واریانس یک طرفه در spss ادامه »