تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

چکیده: هدف از این پژوهش  بررسی تأثیر آموزش شادکامی  بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان .بود روش پژوهش، تجربی بوده،…

ادامه مطلب تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان