Header
Header

سخنان زیبا و پند آموز

کسی که واقعا دوستتان داشته باشد تحت هیچ شرایطی از شما نخواهد گذشت.
” پائولو کوئلیو ”

تلخ ترین و غم انگیزترین اشک هایی که بر سر مزارها ریخته می شود به خاطر حرف های نگفته و کارهای انجام نشده است.
” هریت بیچر استو ”

اگر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد نه بهانه ای برای فرار و نه دروغی برای توجیه.
” ارنستو ساباتو ”

چشمت را باز می کنی می بینی بزرگترین ضربه ها را همان هایی زده اند که زمانی با چشم بسته و از ته دل دوستشان داشته ای.
” هوشنگ ابتهاج ”

زن ها از عادی شدن از تکراری شدن از مثل روز اول نبودن ، می ترسند. گاهی زن ها را مثل روز اول دوست بدارید.
” مهدیه لطیفی ”

جرات کنید حقیقی باشید جرات کنید زشت باشید. خود را همان که هستید نشان دهید … هرچه می خواهید باشید فقط خودتان باشید، انسان باشید.
” ژان کریستف – رومن رولان ”

وقتی آدم ها شما را ترک می کنند مانعشان نشوید شما با کسانی که رهایتان می کنند آینده ای ندارید آینده شما آنهایی هستند که در زندگیتان می مانند و در همه حال همراه و همقدم شما:-) هستند.
” رومن گاری “

مطالب مرتبط: