Header
Header

دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

 شرایط اخذ پروانه روانشناسی

آیین نامه دوره کارورزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

مقدمه: در اجرای بند ۱ ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، “دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال” به شرح زیر است: در ایندستورالعمل، به جای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره از واژه »سازمان«، به جای معاونت آموزشی، از واژه» معاونت«، به جای دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال، واژه»دستورالعمل « استفاده می شود.

تعاریف:

* استاد ناظر: شخصی است که دوره های کارورزی را اداره می کند و دارای مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های روان‌شناسی یا مشاوره، پروانه اشتغال، حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط بعد از اخذ دکتری و دارای مجوز استاد ناظری از معاونت آموزشی است.

* کارورز: دانش آموخته یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، و یا وزارت بهداشت درمان و پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از گرایش‌های روان‌شناسی و مشاوره است، در آزمون بُرد قبول شده است و تحت نظر استاد ناظر صرفاً مشغول کارورزی است.

* برای شروع کارورزی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد، و یا درصورت دانشجوی دکتری بودن، موفقیت در آزمون جامع الزامی است.

* دفتر کار خدمات روان شناسی و مشاوره؛ منظور دفتر کار آن دسته از روان شناسان و مشاورانی است که با اخذ پروانه اشتغال تخصصی از سازمان مشغول به کارند.

ماده ۱٫ مسوولیت سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر کارورزی ها به عهده معاونت است.

ماده ۲٫ دوره کارورزی باید در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره حقیقی و حقوقی، دفاتر کار خدمات روانشناسی و مشاوره، مراکز درمانی و آموزشی مورد تایید سازمان و زیر نظر استاد ناظر انجام گیرد.

ماده ۳٫ استاد ناظر همزمان، می تواند کارورزی حداکثر تا ۱۰ کارورز را بر عهده بگیرد.

ماده ۴٫ مدت دوره کارورزی بر اساس دستورالعمل جدید ۵۰۰ ساعت است.  برای آن دسته از کارورزانی که در دوره تحصیل، دوره های مصوب کارورزی را گذرانده اند با ارایه مدارک و مستندات و تایید کمیسیون مربوطه و معاونت برای هر دوره شش ماهه ۱۵۰ ساعت از کارورزی آن ها کسر می شود.

تبصره۱: میزان کارورزی حداقل هفته ای ۲۰ ساعت و حداکثر ۳۰ ساعت است.

ماده ۵٫ فعالیت های دوره کارورزی به تناسب ماهیت رشته تخصصی، مشاهده، مصاحبه، ارزیابی بالینی، آزمون گری، گزارش نویسی، ارجاع و مشورت، فعالیت تشخیصی، دستیاری، مشاوره وروان درمانی فردی و گروهی است.

تبصره ۲: دستورالعمل محتوای کارورزی متناسب با برنامه ارایه شده توسط کمیسیون های تخصصی سازمان تعیین خواهد شد.

ماده ۶٫ مسئولیت کارورزی هر کارورز برعهده استاد ناظر است. استاد ناظر مکلف است بر اساس محتواهای مورد تاکید کمیسیون های تخصصی، بخش هایی از کارورزی را به متخصصان دیگر واگذار کند. در نهایت صدور گواهی پایان دوره توسط استاد ناظر انجام می گیرد.

ماده ۷٫ هزینه کارورزی توسط معاونت آموزش تعیین و توسط شورای آموزش تصویب خواهد شد.

این دستورالعمل در ۷ ماده و ۲ تبصره در جلسه مورخ ۹۳/۴/۲ شورای مرکزی به تصویب رسید و از همان تاریخ قابل اجراست.

 

 

سازمان نظام روانشناسی

سازمان نظام روانشناسی

شیوه نامه اجرایی دوره کارورزی

شیوه نامه حاضر به منظور تصریح فرایند و هزینه دوره کارورزی و به عنوان متمم آیین نامه این دوره تدوین شده است . بر این اساس از استادان ناظر و متقاضیان کارورزی انتظار می رود قبل از بهره برداری از این شیوه نامه ، از مفاد آیین نامه دوره کارورزی اطلاع داشته باشند .

 1. متقاضی دوره کارورزی لازم است پس از کسب موافقت استاد ناظری که واجد ویژگی های تصریح شده در آیین نامه دوره کارورزی بوده و مطابق ماده ۳ آیین نامه مذکور دارای ظرفیت پذیرش کارورز می باشد ، نسبت به تکمیل فرم مشخصات خود و استاد ناظر ( فرم شماره ۱ ) اقدام نموده و آن را به معاونت آموزشی سازمان / شورای استانی تحویل نماید .

تبصره : لازم است شوراهای استانی مراتب را به اطلاع معاونت آموزشی برسانند تا به کمیسیون تخصصی ارجاع شود .

 1. معاونت آموزشی سازمان / شورای استانی موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت فرم ، نسبت به مطابقت درخواست با آیین نامه و بلامانع بودن شروع کارورزی اعلام نظر نماید .
 2. محتوای کارورزی توسط کمیسیون های تخصصی تعیین می شود و از طریق معاونت نظارت حرفه ای و امورکمیسیون ها برای اجرا دراختیار معاونت آمورشی قرار می گیرد .
 3. استاد ناظر موظف است بر اساس برنامه مصوب کارورزی تعیین شده توسط کمیسیون تخصصی مربوطه ، طی حداکثر ۵ جلسه ارزیابی ، نسبت به تعیین دانش و مهارت پیش نیاز اقدام نموده و در صورت نیاز از کارورز بخواهد که نسبت به ارتقای دانش و مهارت خود در زمینه های مورد نیاز اقدام نماید .

تبصره ۱ : تعداد جلسات ارزیابی جزو تعداد ساعات کارورزی محسوب می شود .

تبصره ۲ : گذراندن هر گونه دوره به منظور پیش پیش نیاز ، جزو کارورزی محسوب نمی شود .

تبصره ۳ : کارگاه های آموزشی جایگزین کارورزی نمی شود و هر گونه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی با عنوان کارورزی تخلف محسوب می شود .

۵ . براساس ماده ۶ آیین نامه دوره کارورزی ، فعالیت های این دوره به تناسب ماهیت رشته تخصصی ، مشاهده ، مصاحبه ، ارزیابی بالینی ، آزمون گری ، گزارش نویسی ، ارجاع و مشورت ، فعالیت تشخیصی ، دستیاری ، مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی است با توجه به ضرورت تعیین هزینه ، نظارت ( سوپرویژن ) بر این فعالیت ها در سه بخش زیر انجام می شود .

۵٫۱ .مشاهده : هدف از بخش مشاهده ، افزایش توانمندی در مصاحبه ، سنجش ، تشخیص و ارایه مداخلات مشاوره و روان درمانی ، از طریق مشاهده فعالیت های بالینی ِ استاد ناظر با استفاده از آیینه یک طرفه ، دوربین مداربسته ، ایفای نقش یا پخش فیلم جلسات مشاوره ای استاد ناظر همراه با بحث در مورد محتوای جلسات است . این بخش می تواند حداکثر تا ۳۰ ساعت از مدت کارورزی را شامل شود .

۵٫۲ . اجرای کارورزی : در این بخش ، مصاحبه ، ارزیابی بالینی ، آزمون گری ، فعالیت تشخیصی ، مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی زیر نظر و با مشورت استاد ناظر در دفاتر و یا مراکز مورد تایید سازمان ، به مدت حداکثر ۴۵۰ ساعت انجام می شود .

تبصره ۱ : کارورز موظف است در صورت امکان و با رعایت اصول اخلاق حرفه ای از برخی از جلسات مشاوره ای ضبط شنیداری تهیه نموده و یا در صورت وجود محدودیت های مرتبط با اخلاق حرفه ای ، شرحی از این جلسات تهیه کرده و از هر ۱۵ الی ۲۰ ساعت کارورزی ، در یک جلسه مشورت گیری ، از نظرات راهنمایی استاد ناظر برخوردار شود . کارورزان مجاز به ضبط دیداری جلسات مشاوره ای نیستند و ضبط شنیداری ، صرفاً در صورتی انجام می شود که رضایت کتبی مراجع اخذ شده باشد ، همچنین مسئولیت حفظ محرمانه نگاهداشتن موارد ضبط شده بر عهده استاد ناظر است .

تبصره ۲ : مراکز مجازند بابت خدمات حرفه ای ارایه شده توسط کارورزان ، به شرطی که با نظارت استاد ناظر انجام شده باشد ، از مراجعان اخذ وجه نمایند . مبلغ اخذ شده از مراجعان بابت خدمات کارورزان معادل ۷۰ درصد تعرفه کارشناس ارشد غیر هیات علمی می باشد و مراکز می توانند حدود ۵۰ درصد از مبلغ اخذ شده را به کارورزان پرداخت نمایند .

۵٫۳ . گزارش کارورزی : کارورز موظف است گزارش های مکتوب و مستند خدمات کارورزی را به استاد ناظر تحویل دهد .

تبصره ۱ : تدوین این گزارش ها ، حداکثر می تواند ۲۰ ساعت از مدت کارورزی را شامل شود .

تبصره ۲ : تعداد جلساتی که استاد ناظر برای بررسی گزارش  مکتوب کارورزی صرف می کند حداکثر ۱۰ ساعت برآورد می شود .

۶ . کل ساعات صرف شده استاد ناظر برای نظارت جمعاً ۷۵ ساعت ( ۵ ساعت ارزیابی ، ۳۰ ساعت بخش مشاهده ، ۳۰ ساعت بخش مشورت دهی و ۱۰ ساعت بخش مطالعه گزارش های کارورزی ) برآورد شده و هزینه مرکز برای کلیه بخش های کارورزی ، براساس دو برابر حق التدریس کارگاهی مصوب سازمان تعیین می شود . یعنی کل هزینه کارورزی برای دکتری غیر هیات علمی ۱۷۸۰۰۰۰۰ ریال ، استادیار ۱۸۸۰۰۰۰۰ ریال ، دانشیار ۱۹۷۰۰۰۰۰ ریال و استاد تمام ۲۰۶۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود .

تبصره ۱ : ویژگی های استاد ناظر از جمله مدت سابقه حرفه ای در آیین نامه دوره کارورزی تصریح شده است .

تبصره ۲ : چنانچه استاد ناظر در یک مرکز مشاوره مستقر باشد ، لازم است کارورز هزینه مرتبط با استاد ناظر را در سه نوبت ( آغاز کارورزی ، پس از ۱۵۰ ساعت و پس از ۳۰۰ساعت ) به مرکز پرداخت کند و مرکز لازم است ۶۰ درصد از وجه را به استاد ناظر پرداخت نماید .

 1. بدیهی است گذراندن دوره کارورزی صرفاً یکی از پیش نیازهای پروانه اشتغال حرفه ای است و برای دریافت پروانه ، ارایه سایر مدارک مشخص شده و تایید صلاحیت حرفه ای توسط کمیسیون تخصصی ضروری است .

این شیوه نامه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه مورخ مورخ ۹۳/۹/۱۷ شورای آموزش و جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۸ شورای مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب در شورای مرکزی لازم الاجراست .

 

دانلود فرم شماره ۱ کارورزی

مطالب مرتبط:

11 دیدگاه

 1. نام

  ایکاش برای کسانی که ن بالایی دارند ودارای مدرک کارشناسی در رشته رواشناسی را اخذ نموده اند وگنجی از تجربه زندگی به همراه داشتن علم را دارا میباشند فرصتی برای انان نیز فراه می آوردید …یکاش با تشکر کسی که در سن شصت سالکی مدرک روانشناسی گرفت واکنون سن برای او بزگترین مانع برای بکار گیری مدرک تحصلی اش میاشد

 2. محمدرضا

  با سلام .۵۴ ساله هستم در حال فارق التحصیلی ارشد مشاوره اما بیش از۱۶ سال سابقه کار در مراکز مشاوره اموزش و پرورش و همکاری با بهزیستی و……..دارم و تاکنون صدها مراجع داشته به لحاظ تجربی و بازخوردی که از مراجعان داشتم،خود را توانمند در ارایه خدمات می دانم. هم اکنون نیز بطور غیر رسمی و با مجوزی غیر نظام مشغول فعالیت هستم برای دریافت مجوز نظام چه مراحلی را طی کنم.ضمن اینکه سابقه بیش از ۲۰ سال مدرسی امزشهای خانواده دارم و قبل از شکل گیری نظام روانشناسی فعالیت داشته ام. و مستقیم و غیر مستقیم در محضر اساتید مطرح این رشته تلمذ و شاگردی کرده ام. لطفا مساعدت بفرمایید.

  1. admin

   با سلام
   اولین مرحله، عضویت در سازمان نظام روانشناسی می باشد. کسانی که مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و مشاوره دارند می توانند به عضویت سازمان درآیند.

   مرحله بعد گذراندن دوره کارورزی نزد استاد مورد تایید سازمان می باشد. پس از گذراندن کارورزی شما می توانید مدارک خود را به سازمان تحویل داده و درخواست پروانه تخصصی اشتغال نمایید. سازمان جلسه تشکیل داده و بعد از مصاحبه علمی و تخصصی، در صورت مورد تایید بودن پروانه تخصصی صادر می کند.

   البته شهرستانی هم که قرار است برای آنجا پروانه صادر بشود در میزان موفقیت شما در گرفتن پروانه تخصصی موثر خواهد بود. هر چه شهر بزرگتر باشد و تعدد مجوزها بیشتر باشد دریافت پروانه دشوارتر خواهد بود.
   موفق و موید باشید

 3. حبیب

  با سلام کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی هستم اولا آیا برای گرفتن پروانه می توانم اقدام کنم .دوما چگونه می توانم کارورزی را شروع کنم آیا سازمان اسامی استاد ناظرهایی که می توانند کارورز بگیرند در شهرستانهارا می تواند به ما رائه دهد وسوال آخر بنده که قصد گرفتن پروانه دارم چه رشته ی درسی را برای ادمه ودکتری انتخاب کنم .با تشکر اصبر وبردباری شما عزیزان لطفا اگر ممگن است راهنمایی کنید

  1. admin

   متاسفانه هنوز لیست اساتید مجاز برای کارورزی از طریق سازمان اعلام نشده است. منتظر دریافت این لیست و اطلاع رسانی آن هستیم.

   برای دریافت پروانه با مدرک کارشناسی ارشد می توانید اقدام کنید. مرحله اول عضویت در سازمان است. مرحله دیگر گذراندن دوره کارورزی، در صورت غیر مرتبط بودن مدرک لیسانس باید آزمون علمی – حرفه ای را شرکت و نمره لازم را بدست آورید و سپس درخواست صدور پروانه را انجام می دهید و بعد از مصاحبه و برگزاری جلسه برای شما متناسب با رشته و تخصصی تان پروانه تخصصی اشتغال صادر خواهد شد.

 4. رضا متقی

  با سلام و عرض ادب لطف بفرمائید استاد ناظر های مورد تائید سازمان با تخصص و رتبه علمین اعلام فرمائید تا بتوانیم اقدام کنیم

  1. admin

   متاسفانه هنوز سازمان اسامی را اعلام نکرده. و در اطلاعیه های قبلی خود تنها بیان کرده که این لیست متعاقبا اعلام خواهد شد. ما نیز منتظر دریافت اسامی جهت اطلاع رسانی هستیم و در تماس با معاونت آموزشی سازمان فعلا پاسخی دریافت نکرده ایم.

 5. محمد

  با سلام آیا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی با مدرک کارشناسی غیر مرتبط حق گرفتن پروانه اشتغال را ندارند؟ اگر راهی هست لطفا راهنمایی کنید . چون ما با وجود رشته غیر مرتبط وبا تلاش و زحمت فراوان در کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی قبول شده و تحصیل کرده ایم در وسط تحصیلمان این بخشنامه صادر شده است

  1. admin

   شما می توانید پروانه اشتغال بگیرید فقط نسبت به کسانی که مدرک کارشناسیشون روانشناسی است یک مرحله اضافه تر باید طی کنید و آن هم شرکت در آزمون علمی است که سازمان نظام روانشناسی برای کسانی که مدرک کارشناسی غیر مرتبط دارند هر ۶ ماه یکبار برگزار می کند. لطفا از طریق لینک زیر جزییات این آزمون را ملاحظه بفرمایید.
   شرط شرکت در این آزمون عضویت در سازمان می باشد.

   اطلاعات آزمون علمی – حرفه ای سازمان نظام روانشناسی برای متقاضیان پروانه اشتغال با کارشناسی نامرتبط

 6. سمیه

  با سلام. کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی هستم. لطفا بفرمایید حوزه های تخصصی رشته خودم را برای گرفتن پروانه چطور بفهمم؟ و دیگر اینکه من بیش از ۷۰۰ ساعت در مرکز مشاوره آرامش وابسته به نیروی انتظامی به عنوان مشاور و به صورت افتخاری مشغول بودم. آیا گواهی آن مرکز به عنوان گواهی کارورزی پذیرفته میشود؟

دیدگاه ها بسته شده اند .