Header
Header

نکات مهم مشاوره برگرفته از کتاب “گرفتن پاسخ آری” راجر فیشر

 

کتاب گرفتن پاسخ آری …. توسط راجر فیشر ویلیام اوری در دانشگاه هاروارد بعنوان بخشی از پروژه مذاکره انتشار یافت.

Getting to YES: Negotiating Agreement Without Giving In

by Roger Fisher and William L

 

 

 

راجر فیشر

 

 

نکات مهم مشاوره بر گرفته از این کتاب

از مراجعان تمجید نکنید.
در مشاوره حوصله بخرج دهید.
به مراجعان قول ندهید.
در جریان مشاوره از تفسیر پرهیز کنید .
تشخیص را به مراجعان منعکس نکنید.
در مورد مطالبی که مراجعان نسبت به ان حساسیت دارند صحبت نکنید.
در اولین مصاحبه نگاهای خود را به مراجعان تلاقی دهید.
مراجعان را به اجبار طرف مشاوره نکشانید یا بعبارت دیگر او را به قبول مشاوره وادار نکنید.
از بد گویی در مقابل مراجعان. نسبت به دیگران خودداری کنید.
از قضاوت های اخلاقی در مورد رفتارهایی که مراجعان ابراز میکنند اجتناب کنید.
از اقدامات مجازات کننده نسبت به مراجعان خود داری کنید.
از مراجعان انتقاد نکنید.
در مشاوره در مورد خودتان صحبت نکنید.
درمشاوره از تهدید مراجعان خودداری فرمایید.
بی صبری از خودتان نشان ندهید.
از بحث سیاسی و مذهبی خود داری کنید.
مراجعان را مسخره و تحقیر نکنید.
مراجعان را طرد نکنید.
از تفسیر زود رس اجتناب کنید.
از برسی خاطرات تلخ مراجعان اجتناب ورزید.
از کوچک کردن یا بزرگ کردن مشکلات پرهیز کنید.
مسایل را از دیدگاه مراجعان نگاه کنید.
در مشاوره تحت تاثیر ساخت شخصیت خود قرار نگیرید.
مراجعانی که با پر چانگی خارج از موضوع صحبت میکنند را در مسیر اصلی مشاوره قرار دهید.
مراجعانی که نگران هستند انها را به صحبت بکشانید تا نگرانی شان رفع گردد.
در جریان پیشامد ناراحت کننده در جریان مشاوره نظیر سکسکه یا عطسه به او فرصت صحبت در باره ان بدهید تا ناراحتی او از بین برود.

 

 

مطالب مرتبط: