Header
Header

درمان طبیعی افسردگی با خاک بازی

خاک بازی

دانشمندان دریافته اند که خاک اثرات قابل توجهی بر روی سلامتی و خوشحالی انسان دارد
غالب باغبانها می گویند که مزرعه و باغ انها جای بسیار ارامبخشی است و کار باغبانی باعث کاهش استرس و احساس شادمانی انها می شود،
دانشمندان اخیرا در خاک متوجه یک میکروبی که شباهت زیادی به داروی ضد افسردگی ( پروزاک) دارد شده اند
این میکروب که در خاک زندگی می کند دارای توانایی تحریک کننده سروتونین است
سروتونین ارتباط مستقیمی با افسردگی استرس و بیماریهای وسواسی و دوقطبی دارد
.تماس با این میکروب سطح سیتو کنین را در خون افرایش داده که این حالت سبب افزایش سروتونین در خون می شود
پژوهشها حاکی از نتایج بسیار خوبی بر روی سلامتی و کاهش استرس بیماران سرطانی داشته است
در اغلب مهد کودکهای کشورهای اروپایی فضایی جهت خاک بازی کودکان در نظر می گیرند

 

مطالب مرتبط: